CE-märkning av bullerskärmar

Vi lär dig det du behöver veta om bullerskärmar!

Hammerglass CE-märkning bullerskärm

Bullerskärmar längs vägar skall vara CE-märkta enligt SS-EN 14388 – oavsett om de är tillverkade i trä, aluminium, glas eller plast. Enda undantaget från CE-märkningskravet är skärmar som byggs på plats av lösvirke. Produceras däremot elementen i fabrik, skall skärmen CE-märkas. Boverket är kontrollorgan och har i uppdrag att kontrollera att marknadens aktörer håller sig till reglerna.

Vem är ansvarig?

Vad gäller egentligen när beskrivningarna i förfrågningsunderlaget är vaga eller obefintliga? Beställare är ofta kommuner eller Trafikverket. Men även om beställaren eller information i upphandlingsdokumenten inte preciserar att skärmen ska vara CE-märkt, är det ett ofrånkomligt krav att byggare och leverantörer skall leverera enligt gällande lagstiftning – och det är inte tillåtet att montera en icke CE-märkt skärm.

Vad innebär CE-märkning?

CE-märkning innebär att produkter har testats eller beräknats utifrån fastställda förutsättningar.

Är CE-märkning en kvalitetsgaranti?

Att en bullerskärm är CE-märkt medför inte automatiskt att det är en kvalitetsprodukt eller att den fyller de krav beställaren önskar tillgodose. Poängen med CE-standarden är att det skall bli enklare att ställa krav, då alla produkter har testats eller beräknats utifrån samma måttstock, men kraven måste preciseras för att kunna ge någon mening i förhållande till den produkt som levereras.

Måste bullerskärmar vara CE-märkta?

Ja.

Är det tillåtet att montera in icke CE-märkt bullerskärm?

Nej.

Finns det undantag?

Ja. En platsbyggd lösvirkesskärm behöver inte vara CE-märkt. Produceras däremot elementen i fabrik, skall skärmen CE-märkas.

Vem är ansvarig för att produkten är CE-märkt?

Byggherre och leverantörer.

Vem kontrollerar att lagen följs?

Boverket.

Vilken standard preciserar kraven CE-märkningen?

CE-standarden SS-EN 14388.

Vilka specifikationer innehåller standarden SS-EN 14388?

CE-standarden SS-EN 14388 består av 14 olika standarder som var för sig innehåller olika nivåer eller graderingar och därtill hörande testprocedur och/eller deklarationer, varav beställaren bör ställa kravnivåer på flertalet av dessa. Det är viktigt att beställare eller föreskrivare preciserar vilken nivå som önskas inom respektive standard. Det sker ett fortlöpande arbete med att förbättra standarden SS-EN 14388, men än så länge så är den senast gällande godkända revisionen från 2003.

Hur kan beskrivande texter blir tydligare?

En CE-märkt bullerskärm kan jämföras med en bil. Ställs inte prestandakrav är det omöjligt att jämföra och veta vad köpet innebär. Beställaren bör ställa kravnivåer på flertalet av de 14 standarder som ingår i SS-EN 14388. I vissa fall - t ex att ”Skärmen skall klara stenskott” - finns bara ett ”Godkänt” eller ”Icke godkänt”, men det bör ändå ställas krav på att skärmen genomgått testet.

VILKA KRAV BÖR STÄLLAS PÅ EN BULLERSKÄRM?

I standarden SS-EN 14388 används ”Akustiska element” som beteckning på den bullerreducerade delen av skärmen. Stolpar och bärande delar benämns ”Bärande element” (”Structural elements”).

Bullerdämpning

Bullerdämpning delas in i Ljudabsorption och Luftljudsisolering (sammanvägt värde av absorption och reflektion – eller det som generellt betraktas som bullerdämpning). Oftast räcker det att ett område avskärmas från bullerkällan med en bullerdämpningslösning – t ex av en vägg som reflekterar ljudet. Behövs dessutom en bullerabsorption för att ljudet inte får tillåtas studsa från bullerväggen, kan väggen kompletteras med absorbenter. Bullerdämpningstestet görs med akustiska element monterat på stolpar enligt leverantörens anvisning – på samma sätt som skärmen skulle monterats i verkligheten.

Viktigt vid val av bullerskärm är också att den är tillräckligt hög. Lågfrekvent buller har en svängningsdiameter på 2,5 meter, så med en skärm på 2 meters höjd rullar bullret över skärmen. En lastbil med avgasröret på taket har en av sina bullerkällor 3 meter upp i luften. Oftast bör skärmen därför vara 3,5 meter eller högre för att uppnå önskad bullerreduktion. En bullerutredning kan ge svar på vilken skärmhöjd som krävs i förhållande till bl a terräng, vägens hastighetsbegränsning och bullerkravnivå.

 • Ljudabsorption (Bullerskärm med absorbent, SS-EN 1793-1)
  Testvärden anges i Kategori A0-A4, där A4 är bäst och dämpar mer än 11 dB i skalan DLα. A3 dämpar 8-11 dB.
  Rekommendation: A4 (och ofta även A3) är extrem dämpning som är svår att nå och endast behövs i undantagsfall. Vid behov av bullerabsorption räcker det normalt med klass A2.

 • Luftljudsisolering (Traditionell bullerskärm eller bullerplank, SS-EN 1793-2)
  Testvärden anges i Kategori B0-B3, där klass B3 är bäst och dämpar mer än 24 dB i skalan DLR. Klass B2 ligger i intervallet 15-24 dB.
  Rekommendation: En väl fungerande skärm bör dämpa mer än 24 dB, varför kravet bör vara klass B3.

Mekaniska krav

De mekaniska kraven kan delas in i krav på akustiska element (det som reducerar bullret) och krav på bärande element (oftast stolpar). Kraven anger hur mycket last ingående element skall tåla utan att gå sönder, samt elementens rörelse en viss lastmängd (t ex vind eller snö).

 • Akustiska element, egenvikt (SS-EN 1794-1:B)
  För att kunna dimensionera stolparna och även se bärighet på de akustiska elementen skall det visas hur mycket de akustiska elementen böjs ner om de monteras horisontellt (istället för vertikalt, som i normalfallet). Nivån anges i kN per element.

 • Akustiska element, maximal vertikal last (SS-EN 1794-1:B)
  Visar hur mycket last ett element tål om det belastas rakt uppifrån. Nivån anges i kN/m.

 • Akustiska element, maximal horisontal last (Last från vind eller vindtryck från fordon, SS-EN 1794-1:A)
  Visar hur mycket belastning ett akustiskt element tål innan det böjer sig mer än 50 mm (som anges som maxgräns). Leverantören skall ange maxlast i förhållande till cc-avstånd mellan stolpar, och värdet skall redovisas individuellt för respektive projekt. Maximal nivå anges i kN/m² och redovisas i skärmens prestandadeklaration. I varje givet projekt anges vindlastförhållanden utifrån i första hand geografisk placering och skärmens höjd över mark. Till exempel kan ”Vindlast 24 m/s” och ”Terrängtyp II” anges som normerande i ett givet projekt. Leverantören visar genom en beräkning (i förhållande till skärmens höjd, cc-avstånd mellan stolpar, vindlastzon och terrängtyp) vilken utböjning i millimeter som skärmen kommer att få vid denna last. Utböjningen får ej överstiga 50 mm.

 • Akustiska element, snöröjningslast (Last från plogbil, SS-EN 1794-1:E)
  Utifrån vägens hastighetsbegränsning anges en ploghastighet som det akustiska elementet skall klara över en yta om 2x2 meter. Leverantören skall visa att det akustiska elementet klarar given last utifrån dess höjd, bredd, avstånd från vägen samt angiven snöröjningslast, utan att skärmen går sönder. Redovisningen skall ske genom beräkning eller genom att hänvisa till genomförda fysiska tester.

 • Bärande element, max utböjning (SS-EN 1794-1:A)
  Visar max utböjning av en stolpe utifrån en viss last från vind eller vindtryck från fordon. Anges för att säkerställa att dimensionering av stolpen i förhållande till dess höjd ligger inom gränsvärdena. De bärande elementen ska klara angiven last i projekt utan att böja ut mer än 20 mm för en 2 meter hög stolpe (30 mm om stolpens höjd är 3-4,5 meter).

 • Bärande element, max snölast (SS-EN 1794-1:E)
  Visar att en stolpe klarar böjmomentet som uppstår av snöröjningslasten (skall anges för respektive projekt utifrån angiven ploghastighet).

 • Stenskottstest (SS-EN 1794-1:C)
  Visar att skärmen tål en viss mängd stenskott eller isklumpar från snöplogning utan att gå sönder. Skall anges som ”Godkänt” eller ”Icke godkänt”.

 • Risk för fallande föremål (SS-EN 1794-2:B)
  Visar att skärmen tål en påkörning av ett fordon utan att skärmen går sönder eller att delar faller av från skärmen. Test utförs i olika klasser och anges som t ex ”Klass 3, Godkänt”, där Klass 3 är högsta nivå.

 • Ljusreflexer (SS-EN 1794-2:E)
  Visar hur mycket ljus skärmen reflekterar. Kan vara betydande i fråga om bländning från solen eller från andra bilars strålkastare.

 • Ljustransmission (SS-EN 1794-2:F)
  Visar hur mycket ljus skärmen släpper igenom (t ex en färgad glasskärm).

 • Miljödeklaration (SS-EN 1794-2:C)
  Leverantören redogör för eventuella farliga ämnen som avges vid produktion av skärmen, under skärmens livslängd samt om skärmen skulle börja brinna. Visar också i vilken grad och hur skärmen kan återvinnas.

 • Evakueringslösning (SS-EN 1794-2:D)
  Leverantören skall ha en fungerande lösning för att kunna evakuera genom bullerskärmen. Evakueringsdörren skall inte gå att öppna från utsidan utan specialverktyg.

EXEMPEL PÅ KRAVSPECIFIKATION

Bullerdämpning (SS-EN 1793-2)
Bullerskärm skall ha dokumenterad klassning i lägst Klass B3.

Ljudabsorption (Vid krav på absorberande skärm, SS-EN 1793-2)
Bullerskärm inkl absorbent skall ha dokumenterad klassning i lägst Klass A2.

Vindlast (SS-EN 1794-1, Bilaga A)
Både akustiskt- och bärande element skall ha redovisad utböjning vid Vindlast (i Sverige varierar kravet till vindlast mellan 21 m/s och 26 m/s) enligt SS-EN 1991-7-4, terrängtyp II, t ex ”Vindlast 24 m/s, Terrängtyp II”.

Snöröjningslast på akustiska element (SS-EN 1794-1, Bilaga E)
Akustiskt element skall redovisas kunna utstå en snöröjningslast enligt Bilaga E, plogningshastighet 60 km/h i brottsgränstillstånd, utan bestående deformationer (brott).

Maximalt böjmoment på bärande element (SS-EN 1794-1, Bilaga E)
Bärande element (stolpar) skall redovisas kunna utstå en snöröjningslast enligt Bilaga E, plogningshastighet 60 km/h i brottsgränstillstånd, utan bestående deformationer (brott).

Risk för stenskott (SS-EN 1794-1, Bilaga C)
Skärmen skall vara klassad och Godkänd.

Ljustransmission (Anges vid transparent skärm, SS-EN 1794-2)
Skärmens ljustransmission skall vara minimum Tvis (Visible light transmission) 85%.

Miljödeklaration (SS-EN 1794-2)
Leverantören skall redovisa skärmens miljödeklaration.

NÅGRA AVSLUTANDE ORD

Denna introduktion till CE-märkningsstandarden för bullerskärmar är framtagen av Hammerglass AB och är menad som stöd och hjälp till föreskrivande led och entreprenörer. Hammerglass Infrastruktur erbjuder CE-märkta bullerskärmar och skriften utgår från de erfarenheter vi gjort i samband med detta arbete. Hammerglass AB sitter även med i den kommitté som arbetar med framtagning av nya CE-standarder. Vi friskriver oss från eventuella fel. Vid funderingar eller frågor kring CE-märkning eller kring denna skrift, är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

Fler frågor & svar